مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

زمان برگزاری: شنبه  18 آذرماه لغایت چهارشنبه 22 آذرماه