برگزاری دوره آموزش مجموعه وب سایت های موسسه در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.