جشنواره خیریه غذا به نفع کودکان معلول بی سرپرست 20 آذر 96