برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت 

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

رشته های ثبت نام:

کارشناسی ناپیوسته

•  ناپیوسته علمی کاربردی معماری- کد رشته: 2885

•  علمی کاربردی حسابداری- کد رشته: 4318

•  مهندسی اجرایی عمران- کدر شته: 3507

•  مهندسی تکنولوژی الکترونیک- کد رشته: 1389

•  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر- کد رشته: 2486

•  مهندسی تکنولوژی برق قدرت- کد رشته: 1645

کارشناسی پیوسته

•  حسابداری- پذیرش محدود- کد رشته: 25974

•  روانشناسی عمومی- پذیرش محدود- کد رشته: 25975

•  زبان و ادبیات انگلیسی- پذیرش محدود- کد رشته: 22480

•  مترجمی زبان- پذیرش محدود- کد رشته: 22481

•  مدیریت صنعتی- کد رشته: 25977

•  مدیریت بازرگانی- کد رشته: 25976

•  معماری داخلی- کد رشته: 17807

•  مهندسی برق- کد رشته: 17804

•  مهندسی عمران- پذیرش محدود- کد رشته: 17805

•  مهندسی کامپیوتر- پذیرش محدود- کد رشته: 17808

•  مهندسی معماری- پذیرش محدود- کد رشته: 17809

 

کاردانی پیوسته

•  کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر- کد رشته: 2396

•  زمان ثبت: نام از 6 الی 30 آبان ماه 1396

•  مکان ثبت نام: کتابخانه موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان