برگزاری آزمون سراسری در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان