:گزیده ای از سخنان مراسم معارفه دکتر شاکری نژاد به ریاست جهاددانشگاهی خوزستان دکتر شاکری نژاد: رویکرد پژوهشی جهاد دانشگاهي خوزستان انجام كارهاي جديد در استان است آیت الله شفیعی: جهاد دانشگاهی، محراب مسجد علم و عمل است. دکتر طیبی : حرکت جهاد به سوي توليد علم و فناوري، خود کاری فرهنگی است.